Kliendilepingu Põhitingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad põhitingimused (edaspidi Põhitingimused) on Advokaadibüroo ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa. Põhitingimused ei ole käsitletavad tüüptingimustena ning need on eraldi vormistatud vaid Lepingu lihtsama käsitlemise eesmärgil. Pooled kinnitavad, et kõik Põhitingimused on Poolte vahel läbi räägitud ja vaba tahte kohaselt kokku lepitud ning mõlemal Poolel oli võimalus mõjutada sätete sisu.

2. Lepingu ese

2.1. Õigusteenuse sisuks on õigusteenuse osutamine üksnes Kliendiga Eritingimustes kokkulepitud ülesande raames. Klient volitab Advokaadibürood õigusteenuse osutamisel tutvuma asja materjalidega, koostama juriidilisi dokumente, pidama läbirääkimisi, võtma vastu Kliendi nimel ja Kliendile edastamiseks raha, asju ja väärtpabereid, samuti esindama Klienti kohtus, ametiasutustes ning kolmandate isikute ees. Eeldatakse, et Advokaadibüroo ja õigusteenust osutava advokaadi volitused ei ole piiratud, välja arvatud juhul kui Klient on kirjalikult teavitanud soovist volitust piirata. Vajadusel väljastab Klient Advokaadibüroole õigusteenuse osutamiseks eraldi volikirja. Ülesande raames teostatud tööde intellektuaalne omand jääb Advokaadibüroole.
2.2. Kui õigusteenust osutaval advokaadil ei ole mõjuval põhjusel võimalik Lepingut täita, annab Klient käesoleva Lepingu allakirjutamisel nõusoleku, et Advokaadibüroo määrab asendustäitjaks teise advokaadi, kes astub senise täitja asemele.
2.3. Kõik Lepingus õigusteenust osutava advokaadi suhtes sätestatud õigused ja kohustused kehtivad ka Advokaadibüroo suhtes ja vastupidi, kui see ei ole vastuolus nende õiguste ja kohustuste olemusega.
2.4. Õigusteenust osutab vandeadvokaat iseseisvalt, vandeadvokaadi abi osutab õigusteenust patrooni juhendamisel. Vajadusel on Advokaadibürool õigus kasutada Advokaadibüroo koosseisuliste töötajate abi, kelle tegevuse eest vastutab Advokaadibüroo. Advokaadibüroo juristid, kes ei ole Eesti Advokatuuri liikmed, ei osuta Advokaadibüroo kaudu iseseisvalt õigusteenust, kuid abistavad õigusteenust osutava advokaadi juhendamisel Advokaadibürood õigusteenuse osutamisel. Tööülesannete täitmisele kaasatud isikutele laienevad samad tingimused, milles Pooled on kokku leppinud Advokaadibüroo suhtes (nt neile Kliendi asja materjalide avaldamine), arvestades, et kaasatud isikud ei osuta iseseisvalt õigusteenust.
2.5. Kui Klient annab Advokaadibüroole uued juhised ja Advokaadibüroo võtab töö täitmiseks ilma uut Lepingut sõlmimata, siis eeldatakse, et õigusteenuse osutamisele laienevad juba sõlmitud Lepingu tingimused.

3. Õigusteenuse eest makstav tasu

3.1. Klient kohustub tasuma Advokaadibüroole alljärgnevalt: iga ülesande täitmiseks, sh ülesande täitmisel teel oldud ajale, kulunud tunni eest tasu vastavalt Eritingimustes kokkulepitule. Töötatud aja arvestuse väikseimaks ühikuks on kuus minutit, väiksem ajakulu kui kuus minutit ümardatakse ajaarvestuses kuueks minutiks. Tasu arveldusperiood on üks kuu. Kliendi soovil tasub õigusteenuse osutamise eest arve kolmas isik, kuid Klient vastutab solidaarselt arve tasumata jäämise eest. Kliendi soovil esitatud esialgsed hinnapakkumised Tasu kogusumma osas antakse ainult eeldatava maksumusena, lähtudes sellel ajal Advokaadibüroole teadaolevatest asjaoludest ja neid ei käsitleta lõplike ja siduvate hinnapakkumistena, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Advokaadibürool on õigus võtta täiendavat Tasu vastavalt Eritingimustes kokkulepitule või Kliendiga eraldi kokkulepitud summas selliste ülesannete täitmise eest, mille teostamist Klient soovib pärast kokkulepitud ülesande täitmist või mis ületab kokkulepitud ülesande ulatust.
3.2. Kui Advokaadibüroo ei osuta otseselt õigusteenust, kuid on Kliendile õigusteenuse osutamisega seoses hõivatud ja selline hõivatus on õigusteenuse osutamiseks vältimatult vajalik (nt mõistlik sõidu- ja ooteaeg), siis võib Advokaadibüroo sellise aja eest esitada arve samadel alustel kui õigusteenuse osutamisele kulunud aja eest. Kahtluste vältimiseks on Pooled kokku leppinud, et Tasu võetakse ka aja eest, mis kulub tööülesannetega seotud telefonikõnedele, sh kõnedele Kliendiga, Kliendi teiste nõustajatega või vastaspoole nõustajatega.
3.3. Lepingu punktis 3.1 sätestatud Tasu ei sisalda Kliendi esindamiseks kulunud tehnilise töötaja tööaega ega õigusteenuse osutamise käigus tehtud muid kulutusi (nt Kliendi eest tasutud riigilõivud, notaritasud ning muud lõivud ja maksed, asjakohaste väljavõtete, järelpäringute ja koopiate tegemine, side- ja paberikulud, tõlkekulud, eksperdi ja spetsialisti abi, transpordivahendi kulud, majutuskulud, tehniliste vahendite kasutamise kulud jms). Õigusteenuse osutamisega kaasnevad lisakulutused hüvitab Klient talle esitatud arve alusel. Eelnimetatud kulule ning kolmandate isikute poolt pakutud ja Advokaadibüroo poolt vahendatavale teenusele on Advokaadibüroole on õigus lisada Advokaadibüroo teenustasu mahus 5 (viis) % igast vastavast kulust. Advokaadibüroo poolt Kliendi nõusolekul kolmandatelt isikutelt tellitud alltöövõtu või konsultatsiooni kulud tasub Klient vastava arve alusel Advokaadibüroo kaudu.
3.4. Klient kohustub tasuma arve osutatud õigusteenuse eest seitsme (7) päeva jooksul arve esitamisest. Advokaadibüroo poolt esitatud arve tähtaegse tasumise kohustuse rikkumisel on Advokaadibürool õigus peatada õigusteenuse osutamine, nõuda Kliendilt viivist 0,1% tasumata summalt päevas ja pidada kinni Kliendi ülesandel koostatud ning Kliendilt Advokaadibüroole üle antud dokumendid ja muud varad kuni Kliendi poolt arve täies ulatuses tasumiseni.
3.5. Kohtuvaidluse korral võib Klient saada õigusabikulud osaliselt tagasi kohtuvaidluse vastaspool(t)elt, kuid Kliendi kahjuks tehtud kohtuotsuse puhul võidakse nõuda vastaspool(t)e õigusabikulud välja Kliendilt.
3.6. Advokaadibürool on õigus nõuda Kliendilt enne õigusteenuse osutamisele asumist mõistlikus ulatuses ettemakset Tasu ja hüvitamisele kuuluvate kulude eest.
3.7. Advokaadibürool on õigus tasaarvestada Advokaadibüroo poolt Kliendile esitatud arve alusel tasumisele kuuluvad summad Kliendi nimel vastu võetud ja Kliendile edastamisele kuuluvate vahenditega.
3.8. Advokaadibürool on õigus arvete tasumist puudutavad nõuded loovutada nõuete sissenõudmise teenust osutavatele kolmandatele isikutele ning Klient nõustub Advokaadibüroo poolt informatsiooni ja dokumentide avaldamisega kolmandatele isikutele võlgade sissenõudmise eesmärgil. Klient kohustub hüvitama arvetest tulenevate nõuete sissenõudmisega seotud mistahes kulud.
3.9. Advokaadibürool on õigus Lepingu punktis 3.1 toodud tunnihinda ühepoolselt muuta, teatades Kliendile ette vähemalt 1 kalendrikuu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tunnihinna muutumisest õigusteenuse osutamise ajal või enne seda. Lisaks on Advokaadibürool õigus muuta Tasu, kui muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud või kui Lepingus kokkulepitud õigusteenus osutub oluliselt keerulisemaks ja mahukamaks, kui Advokaadibüroo ja Klient Lepingu sõlmimisel võisid ette näha. Kui Klient ei nõustu Lepingu punktis 3.1 toodud või Advokaadibüroo ja Kliendi vahel hiljem kokku lepitud tunnihinnast erineva tunnihinna alusel õigusteenuse osutamise eest Tasu maksma, on kummalgi Lepingu poolel õigus Leping lõpetada.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1. Advokaadibüroo kohustub:
4.1.1. osutama õigusteenust Kliendi parimates huvides, lähtudes kehtivatest seadustest (sh advokatuuriseadusest), advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika reeglitest (sh eetikakoodeksist) ja headest kommetest;
4.1.2. pakkuma Kliendile õigusteenust vajaliku hoolsusega ning oma teadmiste ja parimate võimete kohaselt üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel, kuid Advokaadibüroo ei taga osutatud teenuse lõpptulemuse täielikku vastamist Kliendi ootustele;
4.1.3. andma Kliendi nõudmisel informatsiooni õigusteenuse osutamise kohta ja teavitama Klienti olulistest asjaoludest;
4.1.4. hoidma saladuses Kliendiga seotud teavet, mida Advokaadibüroo on seoses Lepingu täitmisega saanud (sh õigusteenuse eest makstud tasu suurus), välja arvatud kui andmete avaldamine toimub Kliendi nõusolekul, andmete avaldamine on õigusaktides otseselt ette nähtud, andmete avaldamine seondub õigusteenuse tasu ja kulude sissenõudmisega Advokaadibüroo poolt või õigusteenuse tasu suuruse teatamisega kohtule menetluskulude väljamõistmiseks, lisaks muudel seaduses sätestatud juhtudel;
4.1.5. tagastama Kliendile pärast ülesande täitmist, ülesande täitmisest loobumist, Lepingu ülesütlemist või Kliendi nõudmisel ülesande täitmise ajal, kui ülesande iseloom võimaldab Kliendile originaaldokumendid tagastada enne ülesande täitmist, kõik originaaldokumendid, välja arvatud juhul kui Advokaadibüroo teostab õigusaktidest tulenevalt kinnipidamisõigust või kui originaaldokumendid on võetud kohtutoimikusse.
4.2. Advokaadibürool on õigus avaldada kolmandatele isikutele Kliendi Advokaadibüroo kliendiks olemise fakti, millistes asjades/projektides Advokaadibüroo on Klienti nõustanud ja Kliendile osutatud teenuse üldist iseloomu, sh lubab Klient Advokaadibürool kasutada Kliendi nime, logo ja muid viiteid Advokaadibüroo nõustamisel toimunud avalikustatud tehingutele ja projektidele Advokaadibüroo turundusmaterjalides kooskõlas kutseala turundusreeglitega. Advokaadibüroo kohustub siiski mitte avaldama vastavate asjade/projektide üksikasju, välja arvatud kui need on eelnevalt avalikustatud või kui Klient on selleks andnud nõusoleku.
4.3. Advokaadibürool on õigus Kliendi eraldi nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele (sh notaritele, tõlkidele, pankadele, riigiasutustele) Kliendiga seotud konfidentsiaalset informatsiooni ja dokumente, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks ja ülesannete täitmiseks ning on seotud sellega või kui vastav kohustus tuleneb seadusest.
4.4. Advokaadibüroo ei ole kohustatud pärast ülesannete täitmist Kliendile antud teavet ega arvamusi ega Advokaadibüroo koostatud dokumente parandama ega täiendama seoses õigusaktide muutmise ega kehtetuks tunnistamise, kohtupraktika kujunemise ega mis tahes muude asjaolude muutumisega.
4.5. Kui Klient ei ole andnud teistsuguseid juhiseid, võib Advokaadibüroo võtta kasutusele ülesande täitmiseks vajalikke ja soovituslike meetmeid ja teha Kliendi nimel mõistlikke rahalisi kulutusi.
4.6. Advokaadibüroo peab Kliendi kohta õigusteenuse osutamisega seoses toimikut, kuhu koondatakse õigusteenuse osutamisega seotud dokumendid. Dokumente jm teabekandjaid võib hoida ja säilitada ka elektroonilisel kujul. Advokaadibüroo on kohustatud hoidma Kliendi asja materjale eraldi muudest dokumentidest ja materjalidest ning tagama kliendisuhte kehtivuse perioodil nende säilimise ja konfidentsiaalsuse.
4.7. Klient kohustub:
4.7.1. andma Advokaadibüroole Lepingu punktis 2.1 sätestatud õigusteenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni, sh andma õigeaegset ja korrektset teavet, andma Advokaadibüroo kasutusse asjassepuutuvad ja vajalikud dokumendid, edastama õigusteenuse osutamiseks vajalikke seisukohti, tegema Advokaadibürooga koostööd, informeerima Advokaadibürood kõigist õigusteenuse osutamisega seotud ja õigusteenuse osutamiseks olulistest asjaoludest, samuti osutama igakülgset muud kaasabi ülesande täitmisel;
4.7.2. väljastama vajadusel õigusteenust osutavale advokaadile või Advokaadibüroole (edasivolitamise õigusega) volikirja õigusteenuse osutamiseks;
4.7.3. tasuma õigusteenuse eest vastavalt Lepingule;
4.7.4. olema Advokaadibürooga suheldes aus, hoidma omal initsiatiivil Advokaadibürood kursis asjassepuutuvate sündmustega, teavitama oma aadressi, registriandmete ning sidevahendite muutumisest ja pidama kinni käesoleva Lepingu tingimustest;
4.7.5. tagama käesoleva Lepinguga ja õigusteenusega (sh Tasuga) seonduva informatsiooni konfidentsiaalsuse;
4.7.6. hävitama Advokaadibüroo poolt esitatud tööaruanded pärast nendega tutvumist, et vältida konfidentsiaalse informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte;
4.7.7. andma Advokaadibüroole kogu Advokaadibüroo poolt nõutud teabe, mis on Advokaadibüroole vajalik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
4.7.8. võtma vastu Advokaadibüroo poolt tagastatavad materjalid (sh originaaldokumendid);
4.7.9. hüvitama Advokaadibüroole kõik lisakulud, mis Advokaadibürool tekivad seoses Kliendi poolt tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega.
4.8. Juhul kui ülesande täitmiseks on määratud tähtaeg, kohustub Klient õigusteenuse osutamiseks vajamineva teabe andmise kohustuse täitma vähemalt kolm (3) tööpäeva enne ülesande täitmise tähtpäeva saabumist. Kui Klient seda kohustust õigeaegselt ei täida, loetakse õigusteenus Advokaadibüroo poolt nõuetekohaselt osutatuks.

5. Klienti puudutavad andmed ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

5.1. Advokaadibüroo täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi, kui Advokaadibüroo tegutseb finants- või kinnisvaratehingus Kliendi nimel ja arvel või kui Advokaadibüroo juhendab tehingu kavandamist või elluviimist või teeb ametitoimingut, mis on seotud:
5.1.1. kinnisasja, ettevõtte või äriühingu aktsiate või osade ostu või müügiga;
5.1.2. Kliendi raha, väärtpaberite või muu vara haldamisega;
5.1.3. panga- või väärtpaberikontode avamise või haldamisega;
5.1.4. äriühingu asutamiseks, tegevuseks või juhtimiseks vajalike vahendite hankimisega;
5.1.5. usaldusfondi, äriühingu või muu sellise üksuse asutamise, tegevuse või juhtimisega.
5.2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt on Advokaadibüroo kohustatud tuvastama Kliendi või tehingus osaleva isiku isikusamasuse, Klienti esindavate isikute, Kliendi nimel tegutsevate isikute ja lõplike kasusaavate omanike isikusamasuse, hankima teavet ärisuhte ja tehingu eesmärgi ning olemuse kohta ning rakendama ärisuhte pidevat jälgimist. Teatud juhtudel on Advokaadibürool kohustus teha kindlaks Kliendi varade päritolu.
5.3. Advokaadibürool võib tekkida kohustus Kliendi ülesande täitmisest keelduda või selle täitmine peatada ning teavitada ametiasutusi, kui Klient ei edasta nõutud andmeid või kui tehing on õigusaktide kohaselt kahtlane (sh varasemalt teadaolevate tehingutega võrreldes ebatavaline) või on õigusaktidest tulenevalt põhjus kahtlustada varade kasutamist rahapesuks või terrorismi rahastamiseks.
5.4. Vaatamata sellele, et Advokaadibürool on seadusest tulenev kohustus mitte avaldada andmeid Kliendi ja talle osutatud õigusteenuste kohta, võib Advokaadibüroo olla rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt kohustatud teavitama ametivõime tehingutest, mille puhul ületatakse teatavat rahalist summat, olenemata sellest, kas selline tehing on teostatud ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena, või kui Advokaadibüroo saab teada või Advokaadibürool on alust kahtlustada, et Kliendi nimel tehtav konkreetne tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Kui Advokaadibürool tekib kohustus esitada teade rahapesu kohta, ei pruugi Advokaadibürool olla võimalik teavitada Klienti eelmainitud teate esitamisest või selle põhjustest.
5.5. Teatud juhtudel peab Advokaadibüroo edastama Maksu- ja Tolliametile andmeid Kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja Kliendi poolt ostetud teenuste maksumuse kohta.

6. Elektrooniline side

6.1. Klient nõustub andmete vahetamisega elektrooniliste kanalite (sh Interneti) vahendusel. Klient kinnitab, et on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise side kasutamisega (nt sõnumid võivad viibida või kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada). Advokaadibüroo rakendab mõistlikult vajalikke meetmeid elektroonilise side kasutamisega seotud riskide vältimiseks, kuid ei vastuta selliste riskide eest.
6.2. Advokaadibüroo elektroonilise side turvalisuse tagamise abinõud võivad blokeerida Kliendi e-kirja. Seetõttu juhul kui Klient ei ole saanud Advokaadibüroolt kinnitust e-kirja kättesaamise kohta hiljemalt järgmisel tööpäeval e-kirja saatmisest, soovitab Advokaadibüroo Kliendil tähtsate e-kirjade kättesaamise telefoni teel üle kontrollida.

7. Isikuandmed

7.1. Käesoleva Lepingu allkirjastamisega annab Klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevas Lepingus ja õigusaktides sätestatud tingimustele. Klient kinnitab, et Kliendile on teatavaks tehtud Advokaadibüroo poolt rakendatavad isikuandmete töötlemise tingimused, sh isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid, samuti isikuandmete säilitamise aeg ja Kliendi õigused isikuandmete töötlemise osas ning muu õigusaktides ettenähtud teave. Klient on teadlik, et Kliendil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, sh on Kliendil õigus võtta tagasi üksnes nõusolek isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel.
7.2. Advokaadibüroo töötleb, sealhulgas kogub, kasutab ja salvestab, Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute ning muude isikute isikuandmeid kooskõlas käesolevas peatükis sätestatud tingimustega, Advokaadibüroo kutsealaste kohustuste ja nõuetega ning andmekaitsealaste õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) (GDPR).
7.3. Käesolevas peatükis sätestatud isikuandmete töötlemise osas on Advokaadibüroo käsitletav isikuandmete vastutava töötlejana.
7.4. Advokaadibüroo töötleb isikuandmeid peamiselt Eesti Vabariigis. Isikuandmete edastamine teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse toimub vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.
7.5. Advokaadibüroo töötleb isikuandmeid (sh eriliigilisi isikuandmeid), millised Klient on Advokaadibüroole edastanud ning isikuandmeid (sh eriliigilisi isikuandmeid), millised on Advokaadibüroo kogunud iseseisvalt Lepingu täitmiseks ja õigusteenuse osutamiseks.
7.6. Advokaadibüroo töötleb isikuandmeid järgnevate põhimõtete ja eesmärkide täitmiseks:
7.6.1. Lepingu täitmine ja õigusteenuse osutamine ning kliendisuhte haldamine, sh kõigi vajalike toimingute tegemine Lepingu täitmisel ja kliendisuhte haldamisel;
7.6.2. kõigi Advokaadibüroo eelmiste ja tulevaste klientidega seotud toimingute tegemine;
7.6.3. turunduse korraldamine;
7.6.4. Advokaadibüroole õigusaktidest tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine.
7.7. Advokaadibüroo töötleb isikuandmeid järgnevatel alustel:
7.7.1. Kliendi nõusolek;
7.7.2. Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmine;
7.7.3. Advokaadibüroo õigustatud huvi seoses eelkõige professionaalse õigusteenuse osutamiseks vajalike toimingute tegemisega;
7.7.4. seadused ja muud õigusaktid.
7.8. Advokaadibüroo säilitab isikuandmeid käesolevas Lepingus nimetatud eesmärkide täitmiseks vajaliku aja, eelkõige Lepingu täitmiseks ja õigusteenuse osutamiseks vajaliku aja, ning pärast seda kuni see on vajalik Advokaadibüroo õiguste kaitsmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Advokaadibüroo salvestab ja säilitab kõik isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevas Lepingus ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele, sh konfidentsiaalsus- ja turvanõuetele.
7.9. Advokaadibüroo võib edastada Kliendi ja Kliendiga seotud isikute ning muude isikute isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele kolmandatele isikutele, kui andmete edastamine on vajalik Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks ja õigusteenuse osutamiseks või Advokaadibüroole seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Advokaadibüroo edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, milles see on vajalik vastavate ülesannete või kohustuste täitmiseks. Kõik kolmandad isikud, kellele Advokaadibüroo isikuandmeid edastab, peavad tagama, et nad järgivad isikuandmete töötlemisel ettenähtud hoolsustaset ning rakendavad kohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete olemusele vastav andmekaitse.
7.10. Kliendil on järgnevad õigused:
7.10.1. saada teavet Advokaadibüroo poolt töödeldavate isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh teavet kolmandate isikute kohta, kellele Advokaadibüroo on isikuandmeid edastanud;
7.10.2. nõuda Klienti puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sh mittetäielike isikuandmete parandamist;
7.10.3. nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Kliendi isikuandmete kustutamist;
7.10.4. nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Kliendi isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;
7.10.5. saada Klienti puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma, et Advokaadibüroo seda takistaks;
7.10.6. keelata Klienti käsitlevate isikuandmete töötlemine turunduse korraldamiseks ja isikuandmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada turunduse korraldamiseks;
7.10.7. oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub muul alusel.
7.11. Klient kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-postiaadressil info@reinmaa.ee või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Pärnu mnt 105, Tallinn, Eesti.
7.12. Advokaadibüroo järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid. Advokaadibüroo tagab, et Advokaadibüroo töötajad, kes mistahes viisil puutuvad kokku isikuandmetega, omavad ligipääsu isikuandmetele üksnes käesolevas Lepingus sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.
7.13. Kui Klient leiab, et Advokaadibüroo on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Advokaadibüroo poole. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või mõne muu pädeva andmekaitseasutuse poole või pädeva kohtu poole.

8. Aruandlus

8.1. Advokaadibüroo esitab Kliendi nõudel Kliendile või Kliendi palvel kolmandale isikule, kes täidab Kliendi maksekohustusi, osutatud teenuste kohta koos arvega ka õigusteenuse osutamisele kulunud aega ja lisakulutusi kajastava tööaruande.

9. Vastutus

9.1. Advokaadibüroo ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt talle usaldatud teabe ja materjalide õigsust ja täielikkust. Advokaadibüroo ei vastuta Kliendi poolt talle esitatud andmete tõelevastavuse eest ega Kliendilt saadud teabe ebaõigsusest või vajalike juhiste puudumisest tulenevate negatiivsete tagajärgede eest.
9.2. Advokaadibüroo vastutab üksnes Kliendile tahtluse tõttu tekitatud otsese varalise kahju eest, kui õigusaktides ei ole imperatiivselt sätestatud teisiti. Advokaadibüroo ei vastuta saamata jäänud tulu, kaudse kahju ega mittevaralise kahju eest. Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo advokaatide vastutuse koguulatus on piiratud Kliendi poolt vastava õigusteenuse eest Advokaadibüroole tasutud või tasumisele kuuluva summaga. Hoolimata eelnevast on Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo advokaatide koguvastutus mis tahes olukorras piiratud 64 000 euroga.
9.3. Kahjunõue tuleb esitada Advokaadibüroole kirjalikult. Klient on kohustatud esitama kahjunõude 12 kuu jooksul õigusteenuse saamise hetkest või hetkest, millal ülesannet või selle olulist osa saab mõistlikult pidada täidetuks, olenevalt kumb tingimus saabub varem. Kui Klient ei esita nõuet nimetatud perioodi jooksul, lõpeb Kliendi õigus vastavat nõuet esitada.
9.4. Advokaadibüroo vastutust Kliendi ees vähendavad kindlustus- või kahjuhüvitised, mille Klient on saanud kindlustuslepingu või muu lepingu alusel, välja arvatud juhul kui see on Kliendi kindlustusandja või kolmanda isikuga sõlmitud kokkuleppega vastuolus või Kliendi õigused kindlustusandja või kolmanda isiku vastu on sel juhul piiratud.
9.5. Kui Kliendi poolt Advokaadibüroo vastu esitatud nõue põhineb kolmanda isiku (sh avaliku võimu organi) nõudel Kliendi vastu, on Advokaadibürool õigus vastata nõudele, samuti rahuldada selline nõue või leppida nõude esitajaga kokku Kliendi nimel, kui Advokaadibüroo hüvitab Kliendile sellega seonduva otsese kahju. Kui Klient rahuldab nõude, sõlmib kompromissi või võtab kasutusele muid meetmeid sellise nõude osas Advokaadibüroo nõusolekuta, ei vastuta Advokaadibüroo selle nõude eest. Kui Kliendi nõue rahuldatakse kas Advokaadibüroo või Advokaadibüroo kindlustusandja poolt, loovutab Klient Advokaadibüroole või Advokaadibüroo kindlustusandjale õiguse regressinõudele kolmandate isikute vastu.
9.6. Advokaadibüroo ei vastuta kahju tekkimise eest, mis on põhjustatud Kliendile antud nõuannete ja dokumentide kasutamisest mõnel muul eesmärgil kui sellel, milleks nad algselt olid ette valmistatud.
9.7. Advokaadibüroo ei vastuta Kliendi nõusolekul kaasatud nõustajate (sh audiitorbüroode, teiste riikide advokaadibüroode jms) poolt osutatud teenuse eest, sh teenuse kvaliteedi, nende poolt antud analüüside, hinnangute, selgituste ja muu teabe tõelevastavuse eest, samuti nende poolt esitatud arvete või nende kulutuste hüvitamise eest.
9.8. Advokaadibüroo ei vastuta kolmandate isikute teenuste ega tellimuste eest, sh teenuste kvaliteedi jm eest, mida kasutatakse seoses Kliendi ülesannete täitmisega (sh notarid, kohtutäiturid, tõlgid jms).
9.9. Õigusteenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral võib Klient:
9.9.1. nõuda kohustuse täitmist;
9.9.2. oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
9.9.3. nõuda kahju hüvitamist;
9.9.4. taganeda Lepingust või öelda Leping üles;
9.9.5. alandada hinda;
9.9.6. rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

10. Lepingu kehtivus

10.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest, ettemaksu kokkuleppe olemasolul ettemaksu Advokaadibüroo arvelduskontole õigeaegse laekumise päevale järgneval päeval, millest alates loetakse punktis 2.1 nimetatud ülesanne täitmiseks võetuks, kuid omab tagasiulatuvat jõudu päevani, mil Advokaadibüroo osutas käesolevas Lepingus nimetatud õigusteenuse raames Kliendile õigusteenust esmakordselt. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks.
10.2. Kliendil on õigus Leping igal ajal üles öelda, teavitades sellest Advokaadibürood kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis vähemalt kümme (10) päeva ette, olles tasunud kõik Advokaadibüroo poolt esitatud arved. Kui Advokaadibüroo esindab Klienti kohtus, on Klient kohustatud Lepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kolmkümmend (30) päeva.
10.3. Advokaadibürool on õigus, sõltumata ülesande täitmise staadiumist, Leping seadust ja advokaadi kutse-eetika nõudeid järgides igal ajal üles öelda, teavitades sellest Klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis vähemalt kümme (10) päeva ette.
10.4. Advokaadibürool on õigus omal algatusel loobuda endale Lepinguga võetud ülesande täitmisest ja/või Leping etteteatamistähtaega järgimata üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige olukorras, kus Advokaadibüroolt ei saa mõistlikult eeldada õigusteenuse osutamise jätkamist, muuhulgas juhul kui:
10.4.1. Kliendi ülesande täitmisel ilmneb huvide konflikt;
10.4.2. Klient ei täida või rikub Lepingu olulist tingimust (nt jätab Advokaadibüroole Tasu või mistahes Kliendi huvides kantud kulu õigeaegselt maksmata);
10.4.3. Klient tegutseb Advokaadibüroo juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta on kaotanud usalduse Advokaadibüroo või Advokaadibüroo advokaadi vastu;
10.4.4. Klient annab Advokaadibüroole Kliendi huve kahjustavaid või ülesande täitmiseks ilmselt kasutuid juhiseid ning hoolimata Advokaadibüroo selgitustest, ei loobu nende juhiste järgimise nõudmisest;
10.4.5. Klient ei esita vaatamata Advokaadibüroo korduvatele meeldetuletustele Lepingu alusel õigusteenuse osutamiseks vajalikku teavet ja/või materjale ning sellest tulenevalt on õigusteenuse osutamine takistatud või võimatu;
10.4.6. Klient ei esita, hoolimata Advokaadibüroo sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet, mida Advokaadibüroo nõuab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseks, või esitatud dokumendid ja teave ei kõrvalda Advokaadibüroo kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine;
10.4.7. Advokaadibüroo tuvastab asjaolud, mille tunnused osutavad rahapesule või terrorismi rahastamisele või mille puhul on Advokaadibürool kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega;
10.4.8. Advokaadibüroo ja Klient ei jõua kokkuleppele õigusteenuse eest makstava tasu muutmises.
10.5. Advokaadibüroo on kohustatud loobuma Lepingus sätestatud ülesande täitmisest ja Lepingu üles ütlema, kui Klient:
10.5.1. esitab võltsitud tõendeid ja Advokaadibüroo on tõendi võltsimisest teadlik;
10.5.2. nõuab vaatamata Advokaadibüroo selgitusele, et Advokaadibüroo kasutaks seadusega vastuolus olevaid vahendeid või viise Kliendi huvide kaitsmiseks;
10.5.3. nõuab, et Advokaadibüroo tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas advokaadi au ja väärikusega või kutse-eetika nõuetega.
10.6. Õigusteenuse osutamisest loobumine ja Lepingu lõppemine ei võta Advokaadibüroolt õigust Tasule ja kulude hüvitamisele juba osutatud õigusteenuse eest. Õigusteenuse osutamisest loobumisel ja Lepingu lõppemisel loetakse kõigi tasumata arvete tasumise tähtpäev saabunuks ja need kuuluvad kohesele tasumisele.

11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

11.1. Lepingule kohaldub Eesti õigus.
11.2. Juhul kui Kliendil on õigusteenust osutava advokaadi tegevuse suhtes pretensioone või etteheiteid, on tal õigus esitada Advokaadibüroole kaebus. Kaebuses peab olema selgelt välja toodud Kliendi rikutud õiguste kirjeldus ja rikkumise asjaolud. Kaebusele tuleb lisada olemasolevad tõendid Kliendi õiguste rikkumise kohta.
11.3. Advokatuuri aukohus lahendab lepitusmenetluse korras Kliendi poolt vaidlustatud advokaaditasu ja õigusteenuskulu nõude põhjendatusega seotud küsimusi.
11.4. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus esimeses astmes Harju Maakohtus.

12. Lõppsätted

12.1. Leping sisaldab kõiki Lepingu objekti puudutavaid Poolte kokkuleppeid ja kõiki Lepingu tingimusi ning asendab alates jõustumisest kõiki Poolte vahel sama Lepingu objekti suhtes varasemalt tehtud mis tahes suulisi ja kirjalikke tahteavaldusi ja kokkuleppeid.
12.2. Lepingust tuleneva mis tahes õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellisest õigusest loobumist või sellise kohustuse täitmisest vabanemist, ühegi õiguse eraldi või osaline teostamine või maksmapanek ei välista vastava õiguse edasist teostamist ega vastava õiguse edasist maksmapanekut, kui Lepingus ei ole sätestatud või selle kontekstist ei tulene teisiti.
12.3. Kui mõni Lepingu säte osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, siis ei mõjuta see kogu Lepingu ning ülejäänud Lepingu sätete kehtivust, välja arvatud juhul, kui konkreetse sätte kehtetuse tulemusena kaotavad Pooled huvi Lepingu täitmise vastu või kui kehtetu säte toob kaasa sedavõrd olulise muudatuse, et Lepingu muude sätete edasi kehtimine oleks ilmselgelt ebamõistlik. Lepingu sätte kehtetuks osutumisel rakendavad Pooled oma parimaid jõupingutusi, et kehtetu säte asendada sättega, mis on kooskõlas Lepingule kohaldatava õigusega ning vastab võimalikult suures ulatuses Poolte esialgsele tahtele.

Menüü